Aanvullende maatregelen energiebesparing

15 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 gelden voor poppodia, theaters en culturele instellingen aanvullende verplichtingen rondom energiebesparing. Green Stages legt één en ander uit. An sich is dit geen nieuws: de verplichting om energie te besparen voor bedrijven en instellingen is al langer beschreven in de Wet Milieubeheer en het activiteitenbesluit. Belangrijke wijziging is de informatieplicht die vanaf 2019 gelden richting de overheid en de aankondiging dat lokaal bevoegd gezag daarop ook zal gaan handhaven.

Verbruik je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgas?
Alle organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgas (of equivalent) per jaar verbruiken dienen bij de overheid een plan in te dienen waarin de relevante energiebesparende maatregelen staan beschreven die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Doel van de wijzigingen in de wetgeving en wijze van handhaven is het versnellen van de energietransitie. Het is daarom zinvol om de komende periode in uw investeringsbegroting ruimte te creëren voor nemen van maatregelen om zo te kunnen voldoen aan de eisen die de overheid van u verwacht.

Mogelijke maatregelen
Om organisaties te ondersteunen bij deze omslag is voor een aantal bedrijfstakken een zogenaamde Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) opgesteld. Denk hierbij aan maatregelen rondom isolatie, ventilatie, verwarming, koeling, onderhoud en verlichting om het verbruik naar beneden te brengen. Dat is het uitgangspunt. Hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, telt hierin niet mee.

Specifiek voor poppodia, theaters en andere culturele instellingen is deze EML lijst niet beschikbaar. Voor branches waar geen lijst voor beschikbaar is geldt ook nog steeds dat relevante energiebesparende maatregelen getroffen moeten worden. Ook hier is het uitgangspunt een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Wij adviseren om, zolang deze lijst niet beschikbaar is, zich op basis van de EML voor hotels en restaurants te oriënteren op de te nemen maatregelen. Meer informatie over het bovenstaande op de website van het RVO via Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing.

© Green Stages 2018

Delen